Udruženje sportskih ribolovaca Krušnica ili skraćeno USR „Krušnica“ okuplja sportske ribolovce Bosanske Krupe već više od 80 godina i organizovano djeluje na zaštiti i unapređenju ribljeg fonda, čovjekove okoline i naših rijeka. U svom radu posebnu pažnju posvećuje poribljavanju u svrhu povećanja ribljeg fonda u Uni i Krušnici, kao i da kod članstva razvija sportski duh i drugarstvo.

Zahvaljujući takvom radu u poslijeratnom periodu sportski ribolov na Uni i Krušnici postaje jedan od najvećih brendova Bosanske Krupe, kroz organizovanje tradicionalne manifestacije „Potraga za kraljicom Une“, organiziranjem niza ribolovnih takmičenja i uspostavom već tri revira za lov salmonidnih vrsta ribe. Tako nešto nema niti jedna općina u BiH. Posljedica toga je sve veći broj domaćih i stranih ribolovaca koji posjećuju naš grad, a neki od njih su i dugogodišnji članovi USR Krušnica i prijatelji Bosanske Krupe.

Osim toga redovno radi na promociji turizma u Bosanskoj Krupi, snimanjem dokumentarnih filmova i promotivnih materijala (linkovi na kraju teksta). USR Krušnica surađuje sa lokalnim ugostiteljskim radnjama, i privrednicima, te na taj način direktno i indirektno utiče na razvoj Općine Bosanska Krupa.

Do ovog nivoa se stiglo predanim i poštenim radom svih ranijih upravljačkih tijela ovog Udruženja u poslijeratnom periodu.

USR „Krušnica“ danas je najuspješnije udruženje sportskih ribolovaca na USK i nosilac ribolovnog prava u
ribolovnom području 5 na teritoriji općine Bosanska Krupa.

Pravilnikom o ribolovnim područjima u granicama ribolovnih voda na području USK-a (Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona broj 17/2006) utvrđeno je 7 ribolovnih područja i 7 ribolovnih zona, te granice ribolovne vode na području USK-a (član 1. i član 2.). Članom 2. ovog Pravilnika, Ribolovno područje 5 – općina Bosanska Krupa obuhvata dvije ribolovne zone: ribolovnu zonu 5.1. i ribolovnu zonu 5.2.

Ribolovna zona 5.1.:
a) Rijeke: Krušnica 50 m ispod ribnjaka do ušća u rijeku Unu.
Ribolovna zona 5.2.:
a) Rijeke: Una od granice sa općinom Bihać (tzv. Redžina jama) do Begluka u dužini od 29,5 km.
b) Potoci:Popovac, Bukovska, Ljusina, Manda, Voloder, Vodomut, Glodna, Babinac, Paunovac i Gvozdenovac – cijelim tokom; Baštra od granice sa općinom Bužim do ušća u rijeku Unu;Ivanjska od granice sa Republikom Hrvatskom do ušća u rijeku Unu
b) Jezera: Ponor, Pecka i Dokla