You are currently viewing Ribolovna područja i granice ribolovnih voda na području općine Bosanska Krupa

Ribolovna područja i granice ribolovnih voda na području općine Bosanska Krupa

Na osnovi člana 7 zakona o slatkovodnom ribarstvu (sl.novine  FederacijeBiH br.64/04) i rješenja Ministarstva poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva,zaključuje “Ugovor o ustupanju ribolovnog prava na ribolovnom području br.5 za ribolovnu zoni br.5.1 koja se nalazi na teritoriji općine Bosanska Krupa”dana 30.03.2009god.Predmet ovog ugovora je dodjela ribolovnog prava na ribolovnom području br.5 za ribolovnu zonu 5.1 i 5.2

Ribolovna zona 5.1
a) rijeke:
-Krušnica 50m ispod ribnjaka do ušća rijeke u Unu

Ribolovna zona 5.2
a) rijeke:
-Una od granice sa Općinom Bihać (tzv.Redžina jama) do Begluka u dužini 29.5km
b) potoci:
-Popovac,Bukovska,Ljusina,Manda,Voloder,Vodomut,Glodna,Babinac,Paunovac i Gvozdenovac-cijelim tokom
-Baštra od granice sa općinom Bužim do ušća u rijeku Unu
-Ivanjska od granice sa R.Hrvatskom do ušća u rijeku Unu
b) jezera
-Ponor,Pecka i DoklaSTALNE ZABRANE
Stalne zabrane na ribolovnom području 5,odnosno na ribolovnoj zoni
5.1 KRUŠNICA:

-izvorište Krušnice
5.2 UNA:

-između drvenih i željezničkih mostova

-od drvenih mostova nizvodno lijevom obalom do Zjakića broda,desnom obalom do Unadžika
-prostor malih ada

-cjelokupan tok Unadžika

-lijeva obala od džamije u Bešićima do ispod Redžića marketa,desna obala 100m iznad i ispod mosta u Bosanskoj Otoci

REVIRI:
1.REVIR “BUK”
U skladu sa odlukom USR KRUŠNICA o osnivanju ribolovnog revira iz 2006.godine Upravni odbor je donio odluku o definisanju revira pod nazivom Ribolovni revir “BUK” na rijeci Uni. Ribolovni revir “BUK” pokriva teren u dužini cca. 2000m od”Himinog buka” do kraja “Refkine ade”. U reviru se lovi varaličarenjem-spining i mahaćem fly-fishing tehnikom ribolova,isključivo vještačkim mamcima sa humanom udicom bez kontra kuke.Sistem ribolova je uhvati i pusti “Catch&Release”

 

2.REVIR KRUŠNICA(FLYFISHING)
U skladu sa odlukom USR KRUŠNICA o osnivanju ribolovnog revira iz 2006.godine Upravni odbor je donio odluku o definisanju revira pod nazivom Ribolovni revir “KRUŠNICA” na rijeci Krušnici. Ribolovni revir “ KRUŠNICA” pokriva teren u dužini cca.2000m od 50m ispod ribnjaka do “Ćopine vikendice”.U reviru se lovi isključivo mahaćem,fly-fishing tehnikom, vještačkim mamcima sa humanom udicom bez kontra kuke.Može se loviti i strimerom u reviru i to samo u periodu početka lova na pastrmku (01.03-01-06) kada prestaje lovostaj na lipljena. Sistem ribolova je uhvati i pusti “Catch&Release”.

VRIJEME LOVA RIBA I NJIHOVA NAJMANJA DOPUŠTENA LOVNA DUŽINA

Lovostaj je vrijeme u kojem se zabranjuje obavljanje ribolova na pojedine vrste riba u određenom periodu godine,za vrijeme koje se one NE SMIJU loviti,prerađivati i stavljati u promet (čl.13 Pravilnika o načinu,alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov)

Određuje se lovostaj za:
     –     potočnu pastrmku (Salmo trutta L.)         01.10. -28.02.

  • mladicu (Hucho hucho L.)                           01.01. -31.05.
  • lipljena (Thymallus thymallus L.)              01.10. – 31.05.
  • šaran (Cyprinus carpio L.)                           01.04. – 30.06.
  • štuku (Esox lucius  L.)                                  01.02. – 31.03.
  • soma (Sirulus glanis L.)                               01.04. – 30.06.

Istim pravilnikom,članom 15 određena je minimalna veličina / dužina riba koje se ne smiju loviti.Zabranjuje se lov sljedećih vrsta ribe čija je dužina ispod:

-potočna pastrmka 25cm

-kalifornijska pastrmka 25cm

-mladica 70cm

-lipljen 30cm

-potočna zlatovčica 25cm

-šaran 35cm

-štuka 40cm

-linjak 20cm

-mrena 35cm

-som 60cm

-bolen 20cm

-klen 20cm

-jez 20cm

-plotica 15cm

-škobalj 25cm

Istim pravilnikom se reguliše dopuštena količina ulova:
-dozvoljeni maksimalni ulov pri vršenju sportsko-rekreativnog ribolova iznosi:
– 1 mladica dnevno, a najviše 2 komada godišnje

– 2 pastrmke dnevno

– 2 lipljena dnevno

– 4 soma,smuđa,šarana,štuke i kečige dnevno

– 6 škobalja,plotica,deverika i klena dnevno
Ribar je dužan nakon ribolova a prije odlaska sa ribolovne vode,upisati podatke o ulovu u sportsko-rekreativnom ribolovum (vrste i količina ribe) u obrazac evidencije dnevnog ulova (čl.19).Ribar je dužan na kraju ribolovne sezone a najkasnije do januara za prethodnu godinu,korisniku ribolovnog područja da dostavi izvještaj o godišnjem ulovu.USR KRUŠNICA Bosanska Krupa je obavezno dostaviti podatke o ukupnom godišnjem ulovu u sportsko-rekr. ribolovu Ribolovnom savezu FBiH najkasnije do 1marta za prethodnu godinu.

Ostavi komentar: